รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

การเขียนโปรแกรม 1

การเขียนโปรแกรม 1

Course
Self enrolment

กล่องสมองกล 1

กล่องสมองกล 1

Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1

Course
Self enrolment

อบรม IOT ม.2

อบรม IOT ม.2

Course
Self enrolment

ปฏิบัติการฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์

Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2

Course
Self enrolment

ชุดกล่องสมองกล2

ชุดกล่องสมองกล2

Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์2

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์2

Course