รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

ชุดกล่องสมองกล2

ชุดกล่องสมองกล2

Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์2

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์2

Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมควบคุมเทคโนโลยี IOT

การเขียนโปรแกรมควบคุมเทคโนโลยี IOT

Course
Self enrolment

ปฏิบัติการฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์

Course