รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

การเขียนโปรแกรม 1

การเขียนโปรแกรม 1

Course
Self enrolment

กล่องสมองกล 1

กล่องสมองกล 1

Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1

Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

Course